การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร และประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร และประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องนนทรี อำคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่