การประชุมเพื่อเลือกรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ​5 จัดการประชุมเพื่อเลือกรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์