การประเมินผลการสอนเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประเมินผลการสอนเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในที่ 8 กันยายน 2566
ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5