การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์