การเตรียมความพร้อมสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
(การเตรียมความพร้อมสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ)
ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน