ขอแสดงความยินดีกับ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ขอแสดงความยินดีกับ

นายอรรถการ ตฤษณารังสี
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์มงกุฎไทย”
ภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยงานราชการด้านการศึกษา