ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพภายใน    แกลลอรี่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2564    แกลลอร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับช ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับช ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5    แกลลอรี่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการเทคโ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาใ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธุร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาครูวิชาชีพในสถานประกอบการ เม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาครูวิชาชีพในสถานประกอบการ ระหว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง) ผู้เข้าร่ว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนัก เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม เมื่อวันที่ 27 พฤษภา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมหารือการสรรหาข้าราชการ ตามมาตรา 38ค(2) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23(4) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมือ่วัน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา ประจ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาการตลา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564    แกลลอรี่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยบุ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมพิธี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัด ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีถวาย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม