ข่าวสารและกิจกรรม

นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ขอแสดงความยินดีและยินดีต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพงานโครงการ ก่อนการคืนหล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
พิธีสรงน้ำพระ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อว ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา สถา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญา โดยหน่วยงาน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญา โดยหน่วยงาน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้ประเมินจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาใ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นางกัณคริษฐา แสวงกิจ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนวการศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนวการศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนวการศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นางกรรณิการ์ ลิปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ได้รับการคั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนวการศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีระหว่า ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือดนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเครา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนวการศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนวการศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่3 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีระหว่า ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม