ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยบุ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมพิธี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัด ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีถวาย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์ ครั้งท ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติผ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากร นำโดย นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลกรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีน้อม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ยินดีต้อนรับ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารสถ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิด ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดร่วมแสดง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาคณาจารย์ และครูฝึกในสถานประกอบการให้ได้รับการพัฒนาทักษะ และสมรร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์  บุญโ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดิจิต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ทักษะการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบพิจารณา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
พิธีส่งมอบนวัตกรรมงานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ระหว่างสถาบ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
สถาบัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริห ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้ากำกับ ติดต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้ากำกับ ติดต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้ากำกับ ติดต ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม