จัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการสถาบันฯ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อํานวยการสถาบันฯ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อธิปไตย โพแตง
 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้