ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเข้ากำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี Website : www.ivecr5.ac.th Facebook : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5