ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้ากำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด Website : www.ivecr5.ac.th Facebook : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่