ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อดูข้อมูลรูปแบบไฟล์ PDF (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)

กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อดูข้อมูลรูปแบบไฟล์ PDF (ตำหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) )