ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่