ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่