ประชุมจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Cumiculum Online : CHECO) ตามข้อเสนอแนะจาก สปอว.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Cumiculum Online : CHECO) ตามข้อเสนอแนะจาก สปอว.
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5