ประชุมนำเสนอผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมนำเสนอผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์