ประชุมผู้บริหารสถาบันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการระดับชาติ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถาบันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการระดับชาติ
“การพัฒนาวิศวกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียง
เพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ในวัน ที่ 7 ตุลาคม 2565