ประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “พัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Conference and Exhibition on Sufficiency Economy of Engineering, Innovation and Technology Development to Leadership for Sustainability)

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และรองประธานหอการค้าไทย นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5, ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย และนายจาตุรันดร์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบัน, นางกัญคริษฐา แสวงกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “พัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Conference and Exhibition on Sufficiency Economy of Engineering, Innovation and Technology Development to Leadership for Sustainability) ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ซึ่งการประชุมวิชาการนี้เจ้าภาพร่วม 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย บริษัทครีเอทแมคาโทรนิกส์ จำกัด และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคน ให้มีทักษะ “คิดเป็นระบบและทำงานได้” โดยสถานศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เน้น Circular กิจกรรมจะเป็นการนำเสนอผลงานผลงานวิชาการ วิจัย และการแสดงนิทรรศการ
และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ร่วมพิธีเปิดโดย ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมขึ้นเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง ระบบการศึกษาและการพัฒนาตามทิศทางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรมากประสบการณ์ เช่น คุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปภัมภ์ คุณวิทยา พลเพชร นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย เป็นต้น ในการจัดประชุมมีผู้นำผลงานมาแสดงนิทรรศการจำนวน 35 บูธ และแขกผู้มีเกียรติร่วมประชุมประมาณ 400 คน

   แกลลอรี่