ประชุมเตรียมความพร้อม (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ​5 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่