พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มีบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562-2564 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ จำนวน 340 คน
สำหรับวันที่ 31

สำหรับวันที่ 30