พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงการศึกษา 2566

 

ชอแสดงความยินดี นายอรรถการ ตฤษณารังสี ได้รับ เข็ม “เสมาคุณูปการ” (ทองคำ) และประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในปี 2566