รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา สถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา สถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และนางกัณคณิษฐา แสวงกิจ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

   แกลลอรี่