รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2

กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อดูข้อมูลรูปแบบไฟล์ PDF