ศ.(พิเศษ)ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานหลักสูตรฯ ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เลิศวิริยะ”

ศ.(พิเศษ)ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานหลักสูตรฯ ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เลิศวิริยะ”
ให้แต่ นาย อรรถการ   ตฤษณารังสี  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในขบวนการยุติธรรมทางปกครองผลการอบรมเต็ม 100%