สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมกำหนดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์    แกลลอรี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมกำหนดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์