สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินโครงการโครงการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินโครงการโครงการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร การประเมินความพร้อมและศักยภาพ ของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (สรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2566)ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี