สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดการประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดการประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในวันที่่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี นายนิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธาน และ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร