สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธาน และ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้