สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566
จากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่