สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   แกลลอรี่