สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 (กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF))

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567
(กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)
และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)) ในวันที่ 17 มกราคม 2567
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่