“สถาบันผลิต นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน ตอบสนองการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ”