เข้ากำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม ณ วช.สมุทรสงคราม

นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เข้ากำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

   แกลลอรี่