แนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้บรรยาย

แกลลอรี่