โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์