โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 5 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2566 ณ นาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี