โครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนว วท.สมุทรสาคร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้บรรยาย

แกลลอรี่