โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพ กับคุณวุฒิการศึกษาด้วยระบบสะสม เทียบโอน และธนาคารหน่วยกิต (ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ระยะที่ 3)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพ กับคุณวุฒิการศึกษาด้วยระบบสะสม เทียบโอน และธนาคารหน่วยกิต (ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ระยะที่ 3) ในระหว่างวันที่ 26 -27 เมษายน 2566 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

   แกลลอรี่