โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ.รุ่น 1” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน

   แกลลอรี่