โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการทำงานของกำลังคนในสถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการทำงานของกำลังคนในสถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันที่่ 1 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นวิทยากร