โครงการสัมมนาเรื่องเล่าผู้บริหาร (Story Telling) จากประสบการณ์การทำงานสู่ความสำเร็จ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการสัมมนาเรื่องเล่าผู้บริหาร (Story Telling)
จากประสบการณ์การทำงานสู่ความสำเร็จ
“ภาวะผู้นำ สร้างโอกาส และความท้าทาย อยู่บนทางสายกลาง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส”
เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคมา 2566 เวลา 9.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารสถาบัน จัดโครงการสัมมนา เรื่องเล่าผู้บริหาร (Story Telling) จากประสบการณ์การทำงานสู่ความสำเร็จ ณ ห้องอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภา บรรยายเรื่อง นักบริหารที่ดีและประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไร นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 บรรยายเรื่อง หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ สู่ความสำเร็จ มีภูมิคุ้มกัน รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง แนวคิดและหลักการทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนา (ประสบการณ์ไทย-ญี่ปุ่น) นายพีลิน สกุณา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างประเทศ กรณีศึกษา โครงการความร่วมมือ im Japan และนาย คุณพัฒนา พระไชยบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ไคฮะซึ คเซน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการ im Japan เล่าเรื่องประสบการณ์การทำงาน และประสบความสำเร็จได้อย่างไร วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่คณะผู้บริหารครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 77 ท่าน แนวความคิดจัดทำโครงการ เรื่องเล่าผู้บริหาร เป็นการนำวิทยากรที่มีแนวคิด มุมมองการบริหารอย่างมืออาชีพ มาบรรยาย เล่าประสบการการเป็นผู้บริหาร แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองการบริหารจัดการให้ผู้บริหารยุคใหม่ของวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติเป็นการพัฒนาบุคลกรในด้านองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากการการเรียนรู้ในการทำงานปกติทั่วไปเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทุนมนุษย์สำคัญของระบบอาชีวศึกษาต่อไป และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน สร้างภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม รวมถึงทักษะการปฏิบัติ ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ซึ่งความสำเร็จมาจากหลายความสำเร็จ ประกอบด้วย ความสำเร็จด้านการศึกษา ความสำเร็จด้านหน้าที่การงาน ความสำเร็จด้านครอบครัว ความสำเร็จด้านสังคม ความสำเร็จด้านสุขภาพ ซึ่งการเริ่มต้นความสำเร็จมากจาก “ใจแรก ณ จุดเริ่มต้น” การดำเนินเพื่อความสำเร็จต้องเริ่มจากมีความตั้งใจ และเริ่มต้น จะทำอะไรก็สำเร็จ และความสำเร็จทุกความสำเร็จมาจากการตั้งเป้าหมาย มานะ พยายาม เชื่อมั่น หากเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยนได้ อาจใช้ทฤษฎีพริกขี้หนู ทฤษฎีไม้ขีดไฟ ทฤษฎีจอมปลวก การสร้างสมดุลชีวิตในการทำงานเป็นเรื่องที่ดีและจำเป็น หากต้องการความสำเร็จต้องสร้างสมดุลงาน เพี่อน สังคม ครอบครัว สุขภาพ และการปรับแนวคิดสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ (Chang Mindset Chang Way) จัดระเบียบความคิด อย่างเป็นระบบ มีประโยชน์อย่างไร จัดระเบียบความคิด เสริมทัศนะคติที่ดีและถูกต้อง ที่สำคัญจะนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ มีภูมิคุ้มกัน และมีความสุขในระยะยาว หลักคิดที่ดีมาจากประสบการณ์ที่ดี การทำงานของผู้บริหารส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ “การมอบและการรับมอบงาน” ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ 1) เร่งดำเนินการ 2) รายงานกลับทุกครั้ง 3) ติดตามผล 4) ดำเนินการให้บรรลุผล 5) รายงานผลกลับครั้งสุดท้าย โดยทั้ง 5 ขั้นตอนจจะทำให้งานที่ได้ดำเนินการอยู่ประสบผลสำเร็จ อีกประการหนึ่งที่ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตองได้เสริมได้แก่ ผู้บริหารที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมี “ภาวะผู้นำ” ซึ่งเป็นโอกาส และความท้าทาย ไม่ประมาท อยู่บนทางสายกลาง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และต้องมีความกตัญญู อดทน อดกลั้น อดออม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ ไม่นิ่งดูดาย คิดดี ทำดี เสมอต้นเสมอปลาย เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ใฝ่รู้ ใฝ่คุณธรรม ประพฤติปฏิบัติทั้งกายและใจ