โครงการส่งเสริมการทดสอบทักษะ ของนักศึกษาด้านภาษา (CEFR) ด้านทักษะดิจิทัล (DL) และด้านมาตรฐานวิชาชีพ 2566

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการส่งเสริมการทดสอบทักษะ ของนักศึกษาด้านภาษา (CEFR) ด้านทักษะดิจิทัล (DL) และด้านมาตรฐานวิชาชีพ
(ระยะที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินด้านทักษะดิจิทัล (DL) และด้านมาตรฐานวิชาชีพ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
โดยมีรศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร

   แกลลอรี่