โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (e-office) ในสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมีวิทยากร นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

   แกลลอรี่