โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ ชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน

   แกลลอรี่