โครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่แรงงาน (ปฐมนิเทศ)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่แรงงาน (ปฐมนิเทศ) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ
จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ให้แก่นักศึกษา มีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ เข้าร่วม จำนวน 5 วิทยาลัย 12 สาขาวิชา โดยนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy” แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ และให้แนวทาง
การเรียนรู้แห่งอนาคต ทศวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการสืบค้น
และค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ และทักษะ (สอน) วิธีการใช้วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ แนะนำหลักการเรียนรู้
สู่ความสำเร็จ คือ เข้าใจ จำได้ ใช้เป็น สุดท้ายได้อวยพรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
“จงต่อเติมแรงใจใฝ่ความรู้ เปิดประตูสู่โลกอย่างเหมาะสม จงลิขิตเส้นทางดำรงตน เพื่อเป็นคนมีคุณภาพ
คู่คุณธรรม”
ด้านนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการภาพรวมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5” นอกจากนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้ง 5 แห่ง
ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา