โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์