โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนปริญญาตรี ของสถาบันฯ (การจัดทำรายละเอียด คอศ.2 – คอศ.6 และการจัดทำประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนปริญญาตรี ของสถาบันฯ (การจัดทำรายละเอียด คอศ.2 – คอศ.6 และการจัดทำประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ และ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้บรรยาย

   แกลลอรี่