โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ณ วท.สมุทรสาคร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

แกลลอรี่