(MOU) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี
ในวันที่ 9 กันยายน 2565
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี