โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHECO

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ทักษะการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (Che Curriculum Online : CHECO) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

   แกลลอรี่