ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้ากำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี Website : www.ivecr5.ac.th Facebook : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

   แกลลอรี่